O nás

Náš príbeh
od 1993

NDŽ s.r.o.

bola zapísaná do OR 08.03.1993. Od svojho vzniku sa zamerala na poskytovanie služieb v oblasti dopravy. V roku 1994 zvíťazila vo verejnej súťaži v privatizácii a od 01.08.1994 prevzala štafetu po svojom predchodcovi ČSAD š.p. Žilina.

História tohto podniku siaha až do roku 1949. Naša spoločnosť prevzala dlhoročnú skúsenosť poskytovania kvalitných a komplexných služieb v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. Spoločnosť plne prijala tieto skúsenosti svojho predchodcu, ktoré neskôr rozvinula do rôznych oblastí až do súčasného stavu.

O úspešnom napredovaní a odbornej kvalite obslužného personálu svedčí spokojnosť našich zákazníkov, ktorí sa presvedčili, že zverenie zásielky do našich rúk nie je hazardom, ale uvážené a zodpovedné rozhodnutie.

Naša história

1949

Nedostatočne zabezpečovaná preprava osôb vyvolávala potrebu tento problém urýchlene riešiť. Preto bol daný podnet na položenie základov verejnej cestnej dopravy. Národné zhromaždenie Československej republiky dňa 22. 12. 1948 prijalo zákon č. 311/48, podľa ktorého sa znárodnili poštátnením podniky pre pravidelnú cestnú motorovú dopravu osôb a nákladov. Na základe tohto zákona prichádzalo k postupnému zlučovaniu organizačných jednotiek cestnej dopravy a s názvom Československá automobilová doprava (ČSAD) zahájila táto organizácia dňom 1.1.1949 svoju činnosť.

1953

Podnik ČSAD od jeho vzniku na Slovensku riadilo oblastné riaditeľstvo a v českých krajoch ústredné riaditeľstvo. Riadenie bolo typicky centralistické. Podnik ČSAD pre celé územie ČSR riadil niekoľko závodov, ktoré boli základnými prevádzkovými jednotkami. Rozvoj autodopravy vyžadoval nové organizačné formy a preto bola v roku 1953 štátna automobilová doprava rozdelená z jedného centralisticky riadeného podniku na 19 krajských podnikov ČSAD, z toho na Slovensku so 6 podnikmi v sídle vtedajších krajských miest : ČSAD n.p. Bratislava, ČSAD n.p. Nitra, ČSAD n.p. Banská Bystrica, ČSAD n.p. Žilina, ČSAD n.p. Košice, ČSAD n.p. Prešov.

1957

Každý podnik sa ďalej členil na 13 až 16 závodov. Toto organizačné usporiadanie podnikov zotrvalo aj po roku 1957, kedy došlo k decentralizácii riadenia automobilovej dopravy krajskými národnými výbormi, ktoré prevzali značné úlohy v riadení podnikov ČSAD, funkcie štátneho dozoru v automobilovej doprave a dozoru nad plnením preventívnej údržby vozového parku.

1960

Nová územná organizácia ČSSR, zavedená 1.6.1960, priniesla ďalšie organizačné zmeny, na základe ktorých boli zrušené krajské podniky a v každom okrese bol zriadený samostatný národný podnik podriadený rade príslušného okresného národného výboru.

1963

Dochádza k ďalšej reorganizácii. Z okresných národných podnikov boli na základe uznesenia vlády č. 229/1963 zriadené krajské podniky:
– ČSAD s celokrajskou pôsobnosťou, riadené krajskými národnými výbormi,
– ČSAD n.p. BRATISLAVA, (14 dopravných závodov + 15 prevádzkarní),
– ČSAD n.p. BANSKÁ BYSTRICA (12 dopravných závodov + 28 prevádzkarní), medzi nimi aj Dopravný závod Žilina,
– ČSAD n.p. KOŠICE (13 dopravných závodov + 14 prevádzkarní).
V tejto organizačnej forme verejná cestná doprava vykonávala činnosť celých 30 rokov.

1993

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky prichádza k transformácii podnikov ČSAD. Na základe rozhodnutia ministra dopravy, spojov a verejných prác SR č. 85/93, zo dňa 8. decembra 1993 boli vytvorené samostatné podniky ako sú Slovenská autobusová doprava š.p. (SAD) a Nákladná doprava š.p. (NAD) s výnimkou ČSAD v Žiline, kde sa nákladná doprava priamo vyčlenila a po privatizácii v r. 1994 preberá poskytovanie dopravných služieb v regióne Žilina firma NDŽ s.r.o. (Nákladná doprava Žilina).